Skolas pedagoģiskās padomes sēde, 16.04.2019.

Otrdien, 2019.gada 16.aprīlī Rīgas 51.vidusskolā noritēja skolas pedagoģiskās padomes sēde “Kvalitatīvs un atbalstošs izglītības process, kas orientēts uz katra izglītojamā sadarbības un līdzdalības prasmju attīstīšanu”. Sēdē tika veltīta metodiskiem paņēmieniem kompetenču pieejā balstītā mācību procesā. Šajā mācību gadā skolas metodiskā tēma ir sadarbība starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem kompetenču pieejas kontekstā, sadarbība starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

Sadarbojoties skolēns veido noturīgus sociālos ieradumus savā saziņā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem, orientējoties uz kopējo, kopīgi sasniedzamo rezultātu, apgūst prasmes sarunāties, saprasties un sadarboties grupās, sasniedzot viedokļu kopību jautājumos un vienojoties par saskaņotu rīcību virzībā uz kopējiem, kopīgi sasniedzamiem mērķiem.

Skolēns ne tikai prot, bet arī grib sadarboties ar līdzcilvēkiem, un viņā veidojas noturīgi ieradumi risināt saskarsmes problēmas, meklējot un rodot iespējas ievērot un saskaņot atšķirīgās vajadzības, intereses un uzskatus. Līdzdarbojoties skolēns domā  un rīkojas kā atbildīgs sabiedrības pilsonis; ņem vērā daudzveidīgās intereses, izvērtē, sadarbojas ar citiem un kopīgi risina pretrunīgas un kompleksas problēmas, kas skar sabiedrības tagadni, nākotni un ilgtspējīgu attīstību, neapdraudot nākamās paaudzes un to vajadzības; spēj sadzīvot ar neskaidrību un neviennozīmīgām situācijām.

Sēdes gaitā tika apkopota skolas pozitīvā pieredze, dažādu priekšmetu skolotāju sadarbības atklātās mācību stundas, uzklausīta skolas metodisko komisiju labās prakses piemēri, kā tiek organizēts metodiskais darbs, kā sadarbojas skolotāji, pie kādiem secinājumiem nonāca vadot mācību stundas, atbilstoši jaunai lietpratības pieejai. Sēdē tika veikta iepriekšējā perioda sasniegto rezultātu analīze, konstatēti sasniegumi un nepieciešamie uzlabojumi, plānota turpmākā attīstība.

Rīgas 51.vidusskola

 

 DSC 0170

DSC 0166

DSC 0168

 DSC 0177

DSC 0179

 

 

 

 

 

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST