Rīgas 51. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes darba plāns 2018./2019. mācību gadā

Augusts

Sagatavošanās 3.septembrim.

Septembris

Padomes darba plānošana ,vēlēšanas.
Pašpārvaldes darba plānošana.
Sagatavošanās pašpārvaldes dienai
Skolotāju diena
Skolas administrācijas vēlēšanas un priekšmetu
skolotāju izvēle
sienas avīzes ar apsveikumiem speciālizlaidums
koncerts
gatavoties pilsoniskās līdzdalības –Labo darbu
maratonam-3.oktobrī -Rīgā

Oktobris

Pašpārvaldes locekļu tiesības un pienākumi.
Sagatavošanās svētkiem
-5.kl.- “Ābolu svētki”.
6.kl. Kāpostu svētki.
7.kl. Retro mūzikas svētki.
Labo darbu nedēļa un avīzes.
Piedalīšanās skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas
sadarbības projektā-Rīgas Austrumu vidusskolā-
oktobrī.

Novembris

Skolas iekšējās kartības noteikumi
Sagatavošanās svētkiem
-Lāčplēša diena-uguns ceļš (no svecītēm)
-Valsts svētki. Koncerts Latvijas Republikas
proklamēšanas 100-gades dienai veltīts koncerts

Decembris

Skolas rotāšana
Ziemassvētku plānošana un organizēšana.
Ziemssvētku eglītes (vadīšana un organizēšana)

Janvāris

Pašpārvaldes komisiju darbs.
Pašpārvaldes darba plānošana.
Barikāžu atceres diena-piemiņas ugunskurs, stāsti un
karsta tēja.
Slavas minūtes-fināla atlases kārtas dalībnieku koncerts

Februāris

Sagatavošanās svētkiem
Svētā Valentīna diena
-pasta darbs
-avīzes speciālizlaidums
-izlozes un mini konkursi starpbrīžos
Gatavošanās Meteņiem - Meteņdienas tirdziņš-1.-8.klases

Marts

Skolas kultūras un sporta komisijas, ārlietu komisijas
darbs.
8.marta svētku koncerts un Slavas minūtes dalībnieku
godināšana un apbalvošana.
Gatavošanās Modes skatei.
Kampaņa-Latvijas 100 -gades mazais pilsonis-labdarības
akcija.

Aprīlis

Skolas izglītības komisijas un informatīvās komisijas
darbs.
Modes skate-Pretī pavasarim!
Atvērto durvju diena. Koncerts.
Spodrības mēnesis-Skolas teritorijas sakopšana.

Maijs

Sagatavošanās 9.kl.un 12.kl.svētkiem
Projekts- Eiropas vēstnieku skola.
Pēdējais zvans-9.kl.,12.kl.
Piedalīšanās projektā-Skolēnu pašpārvalžu sadarbības
projektu konkursā 2019. gada maijs -septembris
Disenīte 1.-4.klasēm(Vasaru gaidot!-Modes skate)
12.klases izlaidums
4.klases izlaidums.
9.klases izlaidums.