Skolas pedagogu dalība projektos

Nr.

Projekts/Aktivitāte

Norises laiks

1.

RIIMC, Pedagogu meistarības konkurss „Radi. Rādi. Redzi”

2017./2018.m.g.

atbalstīti 3 pedagogi

2.

Eiropas komisijas programma “Skolas piens” (no oktobra). Eiropas komisijas programma “Skolas auglis”, (no novembra)

Visu mācību gadu

kl.audzinataji, skolas medmāsa, sociālais pedagogs

3.

Projekts “Mēs par veselīgu Rīgu!-daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”.(spēles, rotaļas pagarinātajā dienas grupā)

Katru otrdienu un ceturtdienu plkst.12.45.-14.15

Septembris2017.g./decembris 2018.g

1.-2.klases, sporta pedagogs

4.

RIIMC festivāls “No pagātnes uz nākotni: Rīgas skola, skolotāji un skolēni 100 gados un turpmāk”.

2017./2018.m.g.

Interešu izglītības pedagogi

5.

IAC konkurss “Kompetents pedagogs 21.gadsimta: zināšanas praksē”.

2017./2018.m.g.

3 pedagogu Skolas komanda

6.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2 pedagogi karjeras konsultanti

2016./2017.m.g.-2017./2018.m.g.

7.

Eiropas Sociālā fonda projekts, IKVD, IZM „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Klašu audzin., skolas atbalsta specialisti

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022.

8.

RIIMC projekts “Mūsdienīgu metodiku pielietošana jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanai dažādu mācību priekšmetu stundās”.

2016./2017.m.g.-2017./2018.m.g.

5 pedagogu Skolas komanda

 

9.

VISC projekts sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”.

no 2017.gada marta līdz 2018.gada februārim

2 Skolas pedagogi

10

Projekts “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola”, organizē Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā.

2016./2017.-2017./2018.m.g.

2 pedagogu Skolas komanda

11.

Skolas aktivitate, projekts, adaptācijas nodarbības pirmsskolas audzēkņiem “Izzini savu skolu!”

Katru ceturtdienu septembris/aprīlis, sākumskolas pedagogi

12.

Rīgas skolu Pašpārvaldes jauniešu projekts “Kopā vienoti””

2015./2016.m.g.-2017.gadam oktobrim, Skolas pāšpārvalde

13.

RDIKSD un RIIMC konkurss
“ Rīgas gada sporta skolotājs”

2016./2017.m.g.

Nominēts 1 sporta pedagogs

14.

IZM konkurss “Gada sporta skolotājs 2017”

2017./2018.m.g. pieteicas 1 sporta pedagogs

15.

RDIKSD projekts, jauniešu iniciatīvas projekts, veltījums Latvijas 100-gadei  ,,Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

2016./2017.m.g.

Iesaistīti skolas pedagogi, ari izglītojamie.

16.

LTSP projekts “Latvijas veselības nedēla 2017.”jeb starptautiskais projekts “Now We MOVE”

Maijs 2017.gada, 3 sporta pedagogi, 1.-9.klasu audzinātāji.

17.

International conference of students, Projekt work of mathematics, economiks and information Technologies, Šiauliu Simono Daukanto gimnazija.

Marts 2017.gads, 1 pedagogs, 2 izglītojamie

18.

Lietuvas projekts “Baltu valstu literatūras nedēļa”.

2017.gads marts skolas bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras MK vadītajs, 7.klašu izglītojamie.

19.

Rīgas pilsētas pašvaldības visperizglītojošo skolu 5.-6.klasēm “Skaits smaids veselībai”

2016./2017.m.g.Iesaistās 3 kl.audzinātājas un  3 klases

20.

AS”Latvijas Fineris” konkurss sadarbībā ar biedrību “Zalās mājas”un SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”

2016./2017.m.g. Iesaistās bioloģijas skolotāja, 8.a klases izglītojamie, 8.a klases audzinātāja

21

Starptautiskais konkurss”Joys of TASHKENT ”Tre international bienale of children pictures”

2016./2017.m.g. Vizuālās makslas pedagogs, 8.l klases izglītojamie.

22

Biedrība “Latvijas pilsoniskā alianse”, kampaņa “Mazais 100-gades pilsonis”

2017.gads aprīlis/maijs direktores vietniece, 8.a un 8.b klases izglītojamie, klašu audzinatajas

23.

Valsts policijas konkurss “Ātrums ceļu satiksmē”

Aprīlis/maijs 2017.gada, sakumskolas izglītojamie, klasu audzinataji, izglītojamo vecaki.

24.

Latvijas Bankas zīmejumu konkurss “Mana Latvija”

2016./2017.m.g., vizualas makslas pedagogs, interēšu izglītības aidzēkņi

25.

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs skolēnu skatuves runas konkurss “Rīgas zvirbulis”

Tradicionali katru mācību gadu, iesaistas latviesu un krievu valodas pedagogi, 1.-12.klašu izglītojamie

26.

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs “Rīgas mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu skates-radoša konkursā”

2017.gads aprīlis. Skolas deju kolektīvs “Freski”, deju skolotāja

27.

Reģionalais sporta centrs, BJC “Daugmale”, “Ķengarags”, “Ģimenes svētki”

2017.gada maijs, sporta pedagogi, 6. klases izglītojamieun viņu vecāki

28.

RD Labklājības departaments, nodarbības 1.-4.klašu skolēniem “Dinamiskas pauzes”, izglītojoša lekcijas Skolas pedagogiem.

2017./2018.m.g. 1.-4.klašu izglītojamie, 15 sākumskolas pedagogi.

29.

BJC “Altona”, vizuālās mākslas plenērs dabā “Zem kastaņu baltajām svecēm”

2017.gads maijs, vizuālās makslas pedagogs, izglītojamie 11-14g.v.

30.

Latviešu biedrības savienība,4. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkurss “Es runāju latviski”ar moto “Tu esi Latvija”, Latvijas 100-gadei veltīts

2018.gada janvarī/februarī, 1.kārta, 1.-3.klašu grupa, 4.-6.klasu grupa, 7.-9.klašu grupa, 10.-12.klašu grupa, latviešu valodas pedagogi.

31.

Biedrības "Ascendum" un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP)  dzejas gadagrāmatas "Garā pupa 2017" dzejoļu konkurss bērniem

2016./2017.m.g., 6.un 7. klašu izglītojamie, latviesu valodas un literatūras skolotaja

Vairāk šajā kategorijā: Inese Vaidere - Atsauce »