Ieteikumi vecākiem

Rīgas 51.vidusskolas vadības
ieteikumi vecākiem ārkārtējās situācijas laikā

Cien. vecāki un skolēni!

 1. Šobrīd visas Latvijas skolas gatavojas iekļauties jaunajā mācību formā- attālināta mācīšanās. Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē, un arī iespējamos riskus Latvijā, ir izsludināta ārkārtēja situācija līdz š.g. 14.aprīlim. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, laikā no 2020.gada 23.marta mācību process Rīgas 51.vidusskolā norisināsies attālināti.

 2. Izglītības iestādi slēdz uz laiku. Skolu neapmeklē visi skolēni. Pedagogi atbilstoši mācību priekšmetu programmai izstrādā apguves plānu konkrētai klasei, lai skolēni patstāvīgi apgūtu mācību vielu. Pedagogi strādā attālināti, nodrošinot mācību procesu. Īpaša uzmanība pievēršama bērnu drošības jautājumiem. Izglītojamie, atrodoties mājās, izmantojot viedierīces saņem informāciju par apgūstamo mācību vielu un veicamajiem uzdevumiem, mācās patstāvīgi vai ar vecāku palīdzību.

 3. Stundu saraksts saglabājās esošais, skolotāji e-klasē ieliek informāciju par mācību materiālu vienai nedēļai, darba uzdevumu, norādot darba izpildes termiņu.

 4. Skolēns mācās attālināti, atbilstoši interneta piekļuves iespējām savā laikā un tempā; īpašu uzmanību lūgums veltīt veselībai un fiziskām aktivitātēm, rosināt bērnus izveidot un pildīt vingrojumu kompleksus, ievērot veselīga uztura principus un miega režīmu, vēdināt telpu.

 5. Ar skolotājiem skolēns vai viņa vecāki pēc nepieciešamības var sazināties katru darba dienu no plkst. 16.00 līdz 19.00 e-klasē, telefoniski, SMS, WhatsApp grupā un utt.

 6. Svarīga ir savstarpēja uzticēšanās un sadarbība. Klašu audzinātajiem ir jāsaņem informācija par to, vai izglītojamais piedalās mācību procesā, vai ir vesels; ja izglītojamais ir saslimis, tad skolotājs uz šīs informācijas pamata var attaisnot savlaicīgi neizpildītu darbu.

 7. Skolas atbalsta speciālisti, pagarinātās dienas grupas skolotājs aktīvi iesaistās konsultāciju sniegšanā, mājas darbu izpildē 1.-4.klases skolēniem, sazinoties e-klasē vai telefoniski.

 8. Sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, ja nepieciešams palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos.

 9. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora problēmas) informējiet klases audzinātāju.

 10. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, klases audzinātājs sazināsies ar Jums.

 11. Parūpējieties, lai Jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.

 12. Telefoniskās konsultācijas pa tālruni: 67187010, 67187896, vai e-klasē.

 13. Pieejams video konferences ieraksts, kurā izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska atbild uz vecāku jautājumiem par attālināto mācību procesu: https://ej.uz/izm-vecakiem.
 1. Rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā. Atgādinām par aizliegumu bērnus līdz septiņu gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības. Arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi.

 2. Ar bērniem ir jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību. Vecākiem vidi mājās vajadzētu izvērtēt ar kritisku skatu – vai telpās nav nedrošu konstrukciju, vai bīstamie priekšmeti (asie naži, sadzīves ķīmija, sērkociņi u. c.) atrodas bērniem nepieejamās vietās.

 3. Mazākus bērnus var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, tomēr arī šajos gadījumos vecākiem ir jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Arī ar lielākiem bērniem vecākiem vajadzētu izrunāt rīcību un uzvedību krīzes apstākļos, piemēram, aicinot nepulcēties lielās grupās, ievērot drošības apsvērumus.

 4. Ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, nepieciešams informēt viņus par iespēju izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

 

Cien. vecāki, īpaši jaunāko klašu skolēnu vecāki, ļoti labi saprotam, ka šis nebūs viegls periods arī jums, jo zināmā mērā Jums nāksies uzņemties palīga lomu, atbalstot savus bērnus mācībās. Aicinām Jūs, kopā ar bērniem, saplānot nedēļas katru dienu tā, lai nerastos izmisuma sajūta, ka nevar ar visiem uzdevumiem tikt galā.

VESELĪBU MUMS VISIEM! UN UZ TIKŠANOS ATKAL SKOLĀ!

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST