Iekšējie kārtības noteikumi ārkārtas situācijas apstākļos

 

RĪGAS 51. VIDUSSKOLA
Maskavas ielā 262, Rīgā, LV–1063, tālrunis 67187896, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību darbs Rīgas 51.vidusskolā Latvijas Republikas Ministru kabineta izsludinātās ārkārtas situācijas apstākļos

2020.gada 18.martā Nr. VS51-20-1-nts

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, visā Latvijas valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

I Vispārīgie jautājumi
1. Kārtība nosaka, kā tiek organizēts mācību darbs Rīgas 51.vidusskolā Latvijas Republikas Ministru kabineta izsludinātās ārkārtas situācijas apstākļos.
2. Kārtība izstrādāta izglītojamo nepārtraukta un netraucēta mācību procesa nodrošināšanai ārkārtas situācijas apstākļos.

II Mācību procesa organizēšana
3. Skola īsteno pašvadītu mācību procesu ar skolēnu savstarpējās mācīšanās elementiem.
Vadība:
4. Direktores darba laiks attālinātā mācīšanās periodā:
Pirmdienās – 14:00–19:00, Ceturtdienās – 9:00-14:00.
Pārējās dienas pēc nepieciešamības.
Nepieciešamības gadījumā ar direktori var sazināties visu diennakti pa tālruni 67187896.
5.Apstiprināt skolas administrācijas dežūru grafiku. Darba laiks noteikts no plkst. 9.00 līdz 15.00:

Pirmdien - Ž.Roščina
Otrdien - O.Storostita
Trešdien - A.Jaroslavceva
Ceturtdien - A.Kurajeva
Piektdien - D.Znotiņa.

Skolotājs:
6. Izvēlas piemērotāko variantu savam mācību priekšmetam un sabalansē uzdevumu apjomu.
7. Mācību priekšmeta pedagogs e-klases žurnālu aizpilda pamata stundu sarakstam, ierakstot stundas tēmu , norādītajās dienās un laikos ievietos mācību materiālus, kā arī dod norādes veicamajiem uzdevumiem.
8. Mācību priekšmeta pedagogs veic ierakstus e-klases dienasgrāmatā par apgūstamajām tēmām un veicamajiem uzdevumiem.
9. Mācību priekšmetu ietvaros uzdod uzdevumu vienai mācību nedēļai, ko skolēns veic šīs nedēļas laikā, neskaidrību gadījumā tiešsaistē vai e-klases vidē konsultējoties ar skolotāju.
10. Lai izglītojamajiem nebūtu pārslodze un neveidotos situācija, kad vienlaicīgi tiek uzdoti daudzi mājas darbi, katra mācību priekšmeta pedagogs mājas darbus nosūtīs reizi nedēļā, paredzot izpildes laiku ne mazāku kā viena nedēļa. Būs mācību priekšmeti, kur varētu tikt uzdots viens apjomīgāks darbs ilgākam laika periodam.
11. Mācību stundu plānā attālinātai mācīšanai paredzēti laiki konsultācijām ar pedagogiem tiešsaistē, izmantojot kādu no tiešsaistes rīkiem Skype un/vai WhatsApp u.c.
12. Sniedz atgriezenisko saiti par skolēna veiktajiem darbiem e-klasē jābūt vienai summatīvai atzīmei (baltā aile) un vienam formatīvam vērtējumam (i/ni vai apguves rādītāji sākumskolā), (atb. priekšmetu skolotāji).

Skolēns:
13. Zina, kā notiks saziņa katrā no mācību priekšmetiem.
14. Izglītojamajam katru dienu jāiepazīstas ar e-klases dienasgrāmatā ievietotajiem uzdevumiem.
15. Izmanto skolas piedāvāto rīku - mācību priekšmeta interneta biedru grupu, e-klasi, lai iegūtu mācību atbalstu no saviem klases biedriem.
16. Izmanto skolas piedāvātos rīkus - e-klasi, mācību priekšmeta interneta biedru grupu, uzdevumi.lv, soma.lv, videokonferences iespējas, google classroom,zoom, lai iegūtu atbalstu no mācību priekšmeta skolotāja.
17. Pilda un iesniedz uzdotos darbus skolotāja noteiktajā laikā un saņem atgriezenisko saiti par paveikto.
Stundu saraksts:
18. Saglabājas esošais, tas nozīmē – uzdevumi, kuru izpildei nepieciešama videokonferences noskatīšanās vai tiešsaistes konsultācijas (interneta biedru grupa, atgriezeniskās saites (AS) sniegšana tiešsaistē), notiek ierastās stundās vai konsultācijas ietvaros.
Mācību materiālu sagatavošanai skolotāji un uzdevumu veikšanai skolēni izmantos:
19. VISC metodiskos materiālus, Skola 2030, e-klase, soma.lv, uzdevumi.lv, Māconis (izdevniecība Zvaigzne ABC), “Lielvārds” interaktīvos materiālus, digitālās mācību grāmatas un darba burtnīcas, darba lapas, fizmix.lv, Startit, viedierīču aplikācijas, francaisfacile.com, youtube.com, quizizz.com, kahoot.com, Google disku, iepriekšējo mācību gadu valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu paraugus, starpnovadu, novadu un valsts olimpiāžu paraugus, onestopenglish.com, videostundas.
Vecāku informēšana:
20. Lai informētu vecākus par uzdotajiem uzdevumiem, to izpildi un vērtējumiem, skolotāji izmantos e-klases dienasgrāmatu, žurnālu, WhatsApp, individuālas telefoniskās sarunas ar vecākiem.

 

Skolas direktore N.Akopjana

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST