Par vienotiem iestājpārbaudījumiem 2022./2023.m.g.

Uz Rīgas 51.vidusskolu 10.klasi iestājpārbaudījums notiks vienā dienā (klātienes programmas)

03.06.2022. plkst.10.00., papildtermiņš (COVID-19 saslimušajiem) 14.06.2022. plkst.10.00.

Iestājpārbaudījuma ilgums 3 stundas neieskaitot starpbrīžus.

Iestājpārbaudījums sastāvēs no 2-3 daļām (pēc izglītojamā izvēles un skolu prasībām uzņemšanai 10.klasē):

 • 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu);
 • 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis);
 • 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis).

  Iestājpārbaudījumu norises vietas, laiki, pieteikšanās termiņi, programmas un vērtēšanas kārtība tiks ievietota Departamenta un izglītības iestāžu tīmekļvietnēs vismaz četras nedēļas pirms iestājpārbaudījumu norises dienas.

  Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem notiks elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu Departamenta tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv. Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem tiks uzsākta divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

  Skolēnam iestājpārbaudījums būtu jākārto tikai vienu reizi un iegūtie rezultāti tiks ņemti vērā, iestājoties izvēlētajā pašvaldības vidējās izglītības iestādē klātienes programmā.

Rezultāti tiks paziņoti 5 darba dienu laikā publicējot kodētu pretendentu rezultātu protokola izdruku Departamenta tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv.

Vienotie kritēriji uzņemšanai skolā

Skola var uzņemt izglītojamos 10.klasē, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 9.klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

 1. vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;
 2. vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.

Iepriekš minēto prasību neattiecināsim uz pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas.

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 51.vidusskolā

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST