Super User

Super User

 

RĪGAS 51. VIDUSSKOLA
Maskavas ielā 262, Rīgā, LV–1063, tālrunis 67187896, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību darbs Rīgas 51.vidusskolā Latvijas Republikas Ministru kabineta izsludinātās ārkārtas situācijas apstākļos

2020.gada 18.martā Nr. VS51-20-1-nts

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, visā Latvijas valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

I Vispārīgie jautājumi
1. Kārtība nosaka, kā tiek organizēts mācību darbs Rīgas 51.vidusskolā Latvijas Republikas Ministru kabineta izsludinātās ārkārtas situācijas apstākļos.
2. Kārtība izstrādāta izglītojamo nepārtraukta un netraucēta mācību procesa nodrošināšanai ārkārtas situācijas apstākļos.

II Mācību procesa organizēšana
3. Skola īsteno pašvadītu mācību procesu ar skolēnu savstarpējās mācīšanās elementiem.
Vadība:
4. Direktores darba laiks attālinātā mācīšanās periodā:
Pirmdienās – 14:00–19:00, Ceturtdienās – 9:00-14:00.
Pārējās dienas pēc nepieciešamības.
Nepieciešamības gadījumā ar direktori var sazināties visu diennakti pa tālruni 67187896.
5.Apstiprināt skolas administrācijas dežūru grafiku. Darba laiks noteikts no plkst. 9.00 līdz 15.00:

Pirmdien - Ž.Roščina
Otrdien - O.Storostita
Trešdien - A.Jaroslavceva
Ceturtdien - A.Kurajeva
Piektdien - D.Znotiņa.

Skolotājs:
6. Izvēlas piemērotāko variantu savam mācību priekšmetam un sabalansē uzdevumu apjomu.
7. Mācību priekšmeta pedagogs e-klases žurnālu aizpilda pamata stundu sarakstam, ierakstot stundas tēmu , norādītajās dienās un laikos ievietos mācību materiālus, kā arī dod norādes veicamajiem uzdevumiem.
8. Mācību priekšmeta pedagogs veic ierakstus e-klases dienasgrāmatā par apgūstamajām tēmām un veicamajiem uzdevumiem.
9. Mācību priekšmetu ietvaros uzdod uzdevumu vienai mācību nedēļai, ko skolēns veic šīs nedēļas laikā, neskaidrību gadījumā tiešsaistē vai e-klases vidē konsultējoties ar skolotāju.
10. Lai izglītojamajiem nebūtu pārslodze un neveidotos situācija, kad vienlaicīgi tiek uzdoti daudzi mājas darbi, katra mācību priekšmeta pedagogs mājas darbus nosūtīs reizi nedēļā, paredzot izpildes laiku ne mazāku kā viena nedēļa. Būs mācību priekšmeti, kur varētu tikt uzdots viens apjomīgāks darbs ilgākam laika periodam.
11. Mācību stundu plānā attālinātai mācīšanai paredzēti laiki konsultācijām ar pedagogiem tiešsaistē, izmantojot kādu no tiešsaistes rīkiem Skype un/vai WhatsApp u.c.
12. Sniedz atgriezenisko saiti par skolēna veiktajiem darbiem e-klasē jābūt vienai summatīvai atzīmei (baltā aile) un vienam formatīvam vērtējumam (i/ni vai apguves rādītāji sākumskolā), (atb. priekšmetu skolotāji).

Skolēns:
13. Zina, kā notiks saziņa katrā no mācību priekšmetiem.
14. Izglītojamajam katru dienu jāiepazīstas ar e-klases dienasgrāmatā ievietotajiem uzdevumiem.
15. Izmanto skolas piedāvāto rīku - mācību priekšmeta interneta biedru grupu, e-klasi, lai iegūtu mācību atbalstu no saviem klases biedriem.
16. Izmanto skolas piedāvātos rīkus - e-klasi, mācību priekšmeta interneta biedru grupu, uzdevumi.lv, soma.lv, videokonferences iespējas, google classroom,zoom, lai iegūtu atbalstu no mācību priekšmeta skolotāja.
17. Pilda un iesniedz uzdotos darbus skolotāja noteiktajā laikā un saņem atgriezenisko saiti par paveikto.
Stundu saraksts:
18. Saglabājas esošais, tas nozīmē – uzdevumi, kuru izpildei nepieciešama videokonferences noskatīšanās vai tiešsaistes konsultācijas (interneta biedru grupa, atgriezeniskās saites (AS) sniegšana tiešsaistē), notiek ierastās stundās vai konsultācijas ietvaros.
Mācību materiālu sagatavošanai skolotāji un uzdevumu veikšanai skolēni izmantos:
19. VISC metodiskos materiālus, Skola 2030, e-klase, soma.lv, uzdevumi.lv, Māconis (izdevniecība Zvaigzne ABC), “Lielvārds” interaktīvos materiālus, digitālās mācību grāmatas un darba burtnīcas, darba lapas, fizmix.lv, Startit, viedierīču aplikācijas, francaisfacile.com, youtube.com, quizizz.com, kahoot.com, Google disku, iepriekšējo mācību gadu valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu paraugus, starpnovadu, novadu un valsts olimpiāžu paraugus, onestopenglish.com, videostundas.
Vecāku informēšana:
20. Lai informētu vecākus par uzdotajiem uzdevumiem, to izpildi un vērtējumiem, skolotāji izmantos e-klases dienasgrāmatu, žurnālu, WhatsApp, individuālas telefoniskās sarunas ar vecākiem.

 

Skolas direktore N.Akopjana

Piektdiena, 20 Marts 2020 14:56

Ieteikumi vecākiem

Rīgas 51.vidusskolas vadības
ieteikumi vecākiem ārkārtējās situācijas laikā

Cien. vecāki un skolēni!

 1. Šobrīd visas Latvijas skolas gatavojas iekļauties jaunajā mācību formā- attālināta mācīšanās. Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē, un arī iespējamos riskus Latvijā, ir izsludināta ārkārtēja situācija līdz š.g. 14.aprīlim. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, laikā no 2020.gada 23.marta mācību process Rīgas 51.vidusskolā norisināsies attālināti.

 2. Izglītības iestādi slēdz uz laiku. Skolu neapmeklē visi skolēni. Pedagogi atbilstoši mācību priekšmetu programmai izstrādā apguves plānu konkrētai klasei, lai skolēni patstāvīgi apgūtu mācību vielu. Pedagogi strādā attālināti, nodrošinot mācību procesu. Īpaša uzmanība pievēršama bērnu drošības jautājumiem. Izglītojamie, atrodoties mājās, izmantojot viedierīces saņem informāciju par apgūstamo mācību vielu un veicamajiem uzdevumiem, mācās patstāvīgi vai ar vecāku palīdzību.

 3. Stundu saraksts saglabājās esošais, skolotāji e-klasē ieliek informāciju par mācību materiālu vienai nedēļai, darba uzdevumu, norādot darba izpildes termiņu.

 4. Skolēns mācās attālināti, atbilstoši interneta piekļuves iespējām savā laikā un tempā; īpašu uzmanību lūgums veltīt veselībai un fiziskām aktivitātēm, rosināt bērnus izveidot un pildīt vingrojumu kompleksus, ievērot veselīga uztura principus un miega režīmu, vēdināt telpu.

 5. Ar skolotājiem skolēns vai viņa vecāki pēc nepieciešamības var sazināties katru darba dienu no plkst. 16.00 līdz 19.00 e-klasē, telefoniski, SMS, WhatsApp grupā un utt.

 6. Svarīga ir savstarpēja uzticēšanās un sadarbība. Klašu audzinātajiem ir jāsaņem informācija par to, vai izglītojamais piedalās mācību procesā, vai ir vesels; ja izglītojamais ir saslimis, tad skolotājs uz šīs informācijas pamata var attaisnot savlaicīgi neizpildītu darbu.

 7. Skolas atbalsta speciālisti, pagarinātās dienas grupas skolotājs aktīvi iesaistās konsultāciju sniegšanā, mājas darbu izpildē 1.-4.klases skolēniem, sazinoties e-klasē vai telefoniski.

 8. Sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, ja nepieciešams palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos.

 9. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora problēmas) informējiet klases audzinātāju.

 10. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, klases audzinātājs sazināsies ar Jums.

 11. Parūpējieties, lai Jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.

 12. Telefoniskās konsultācijas pa tālruni: 67187010, 67187896, vai e-klasē.

 13. Pieejams video konferences ieraksts, kurā izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska atbild uz vecāku jautājumiem par attālināto mācību procesu: https://ej.uz/izm-vecakiem.
 1. Rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā. Atgādinām par aizliegumu bērnus līdz septiņu gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības. Arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi.

 2. Ar bērniem ir jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību. Vecākiem vidi mājās vajadzētu izvērtēt ar kritisku skatu – vai telpās nav nedrošu konstrukciju, vai bīstamie priekšmeti (asie naži, sadzīves ķīmija, sērkociņi u. c.) atrodas bērniem nepieejamās vietās.

 3. Mazākus bērnus var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, tomēr arī šajos gadījumos vecākiem ir jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Arī ar lielākiem bērniem vecākiem vajadzētu izrunāt rīcību un uzvedību krīzes apstākļos, piemēram, aicinot nepulcēties lielās grupās, ievērot drošības apsvērumus.

 4. Ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, nepieciešams informēt viņus par iespēju izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

 

Cien. vecāki, īpaši jaunāko klašu skolēnu vecāki, ļoti labi saprotam, ka šis nebūs viegls periods arī jums, jo zināmā mērā Jums nāksies uzņemties palīga lomu, atbalstot savus bērnus mācībās. Aicinām Jūs, kopā ar bērniem, saplānot nedēļas katru dienu tā, lai nerastos izmisuma sajūta, ka nevar ar visiem uzdevumiem tikt galā.

VESELĪBU MUMS VISIEM! UN UZ TIKŠANOS ATKAL SKOLĀ!

Piektdiena, 20 Marts 2020 14:36

Būsim atbildīgi!

Pirmdiena, 16 Marts 2020 15:12

UZMANĪBU!

Svētdiena, 01 Marts 2020 18:43

Lepojamies

Pirmdiena, 17 Februāris 2020 12:56

Slavas minūte - 2020.

       Rīgas 51.vidusskolā 13.02.2020. - notika talantu konkurss - Slavas minūte, kur skolēni demonstrēja savus talantus dažādās jomās - gan mūzikā, gan dejās, gan mākslas vingrošanā, pat burvju trikos un skatuves runas prasmēs.

a1  a2

TBT 0578

TBT 0580

TBT 0586

TBT 0588

TBT 0593

TBT 0607

TBT 0615

TBT 0644

TBT 0653

TBT 0668

TBT 0702

TBT 0612     TBT 0651

 

Piektdiena, 14 Februāris 2020 11:37

Valentīna diena

atz

          Rīgas 51.vidusskolā - 14.02.2020. - notika valentīndienas pasākumi un konkursi. Dienas dress kods bija ierasties sarkanā un rozā apģērbā. Starpbrīžos notika deju konkursi, un atjautības konkursi - Atrodi pāri! Labākie un aktīvākie dalībnieki saņēma balvas. Starpbrīžos skanēja mūzika un bija jautras dejas.

IMG 20200214 080216

TBT 0704

TBT 0705

TBT 0708

TBT 0723