Vienota skola

 • by Super User
 • Explore
 • Okt 16, 2023

Vienota skola

 

I. Izglītības likuma un vispārējās izglītības likuma grozījumi

Saskaņā ar grozījumiem likumos no 2023. gada 1. septembra izglītības process tikai valsts valodā tiks īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē. No 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra – pievienosies arī 3., 6. un 9. klases.

 vinota pareja


II. Ieguvumi no parejas un mācībām valsts valodā

Līdzšinējā mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās nav pilnībā nodrošinājusi valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos, bet nepietiekamas valsts valodas zināšanas var ierobežot jauniešu integrāciju sabiedrībā un traucēt veiksmīgas profesionālās karjeras veidošanu.

Mazākumtautību skolēniem ir vienlīdz svarīgi apgūt valsts valodu, lai nodrošinātu viņiem:

 • iespējas maksimāli efektīvi piedalīties sabiedriskajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē;
 • iespējas turpmākas izglītības iegūšanu;
 • mazākumtautību valodas un kultūvēstures apguvi atbilstoši Latvijas Republikas Satversmi un starptautiskajam tiesībām.

 

Metodiskie ieteikumi pārejai uz mācībām latviešu valodā

 

Ieguvumi:

1.Skolas vienotas atbalsta sistēmas izveide pedagogiem, skolotājiem un  skolēnu vecākiem pārejot uz mācībām latviešu valodā – konsultatīvā grupa.

 1. Latviešu valodas nometnes “Pūcīte” organizēšana skolēnu rudens brīvlaikā, latviešu valodas zināšanu padziļināšanai.
 2. Runājošo sienu “ veidošana, iesaistot gan skolas vizuālās mākslas skolotājus, gan priekšmetu skolotājus, kā arī skolas tehniskās daļas darbiniekus.
 3. Mūsdienīgu paņēmienu izmantošana, veicinot jauniešu integrāciju Latvijas kultūrvidē, ar QR kodu palīdzību tiek organizēti dažādi konkursi par gadskārtu ieražām. Nav lieku izdevumu papīram, rezultāti viegli apkopojami.
 4. Vidusskolas jauniešu iesaistīšana kultūras aktivitāšu atspoguļošanā.
 5. Skolotāju savstarpējā sadarbība, plānojot mācību procesu.

Apraksts par skolēnu un skolotāju sadarbību.

       Šajā mācību gadā viens no Konsultatīvās padomes uzdevumiem bija informēt skolēnus un skolēnu vecākus par sabiedriskajām aktivitātēm, kas notiek ne tikai skolā , bet arī mūsu skaistajā galvaspilsētā Rīga.

     Latviešu valodas skolotājiem sadarbojoties ar 12. klašu skolēniem tika veidotas prezentācijas par pasākumiem, kas notiek valsts svētkos, kā arī skolēnu brīvlaikos. Šīs prezentācijas tika rādītas  skolas lielajos ekrānos, kuri atrodas pie ieejas skolā, lai varētu redzēt gan vecāki, gan skolēni. Tāpat tika veidotas informatīvas prezentācijas par latviešu rakstniekiem, kuriem ir jubilejas.


III. Latviskās vides nodrošināšana.

Mācību priekšmetu nedēļas:

             Dabaszinātņu nedēļa 2023

             Sākumskolas nedēļa

             Angļu valodas nedēļa, 2024.g.

             Sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un

             pašizpausmes  mākslā mācību priekšmetu joma

             Bruņinieku turnīrs - 2024.g.


Grāmatu maiņas punkts

 - Skolā atvērts grāmatu maiņas punkts


Konsultatīvas grupas aktivitātes

IMG 20240513 WA0013

IMG 20240513 WA0014IMG 20240513 WA0015IMG 20240513 WA0016

IMG 20240513 WA0017IMG 20240513 WA0018

jakacepurekapne1kapne2stap

koks bernikoks

 

IV. Atbalsts. Sadarbība. Komunikācija (skolēniem, vecākiem)

 1. Pāreja uz mācībām valsts valodā - Vienota skola
 2. Vienoti mēs vienotā skolā (konferences materiāli)
 3. Bilingvālā izglītība un CLIL
 4. Vieglā valoda
 5. Pašvērtēšanas un pašmācības rīks - maciunmacies.valoda.lv 
 6. widgit.com
 7. wordwall.net

 

1.klasei

 1. IZM ieteiktie materiāli 1.klasei
 2. Māci un mācies latviešu valodu 7-11 gadi

 

4.klasei

 1. IZM ieteiktie materiāli 4.klasei
 2. Atbalsts izcilībai darbs ar tekstu 4.-6.klasei

 

7.klasei

 1. IZM ieteiktie materiāli 7.klasei
 2. Atbalsts izcilībai darbs ar tekstu 7.-9.klasei
 3. Māci un mācies latviešu valodu 12-15 gadi